جایزه تعالی پتروشیمی - EFQM

جایزه تعالی پتروشیمی - EFQM

 

جایزه تعالی پتروشیمی - EFQM
مزایای استفاده از مدل EFQM برای مدیریت:

 مشاهده ارتباط میان استراتژی و عملکرد سازمان
  شرکت کارکنان در تغییرات سازمانی
 بهبود مدیریت

مزایای استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM برای رهبران سازمانی:

    کمک به رسیدن به استراتژی ها
   پی بردن به مواردی که برای رهبری مهم است
    ایجاد و توسعه فرهنگ تعالی سازمانی

مزایای استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM برای کارکنان:

   پی بردن به اهمیت کاری که انجام می دهند
    ایجاد زمینه ای برای پیشرفت کاری
   رضایت شغلی

شرکت نیرومند پلیمر موفق به دریافت تقدیرنامه 3 ستاره در این جایزه شد.