تیم ما

مدیر عامل

مدیر عامل

مهدی پورقاضی 

مدیر بخش صادرات

مدیر بخش صادرات

مدیر بخش صادرات 

کارکنان شرکت نیرومند پلیمر پارس

کارکنان شرکت نیرومند پلیمر پارس

 کارکنان شرکت نیرومند پلیمر پارسکادری پرسنلی شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس ، متشکل از افراد زیر است :تعداد پرسنل در هر ...