تجهیزات آزمایشگاهی

آزمایشگاهی برای شرکت نیرومند پلیمر پارس مهندسی با تیم و تجهیزات از قبیل دستگاه های اندازه گیری کیفیت فیزیکی، مکانیکی و حرارتی و حرفه ای خود را تضمین کیفیت محصولات شرکت و ارائه دهنده خدمات به بخش QC ما نیز به عنوان به مشتریان.

این آزمایشگاه برای استاندارد ISO 17025 تعلق می گیرد، و آزمون ها بر اساس استانداردهای ASTM، ISO و ISIRI انجام

آزمون مهم هستند

MFI (شاخص جریان مذاب).

  رطوبت.

  تراکم.

  مقاومت به ضربه (روش آیزود و چارپی).

  ویژگی های مکانیکی ؛ استحکام کششی، مدول

  نشانه پراکندگی.

  نشانه رنگ؛ آزمایشگاه .

  سختی؛ شور A & D.

(توسط دستگاه کالریمتر (DSC)