آنالیز های حرارتی DSC

 آنالیز های حرارتی  DSC

 

 آنالیز های حرارتی  DSC

آزمایشگاه شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس با توجه به هدف" حرکت رو به جلو و افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاه بر طبق استاندارد "به عنوان یک آزمایشگاه همکار قادر است آنالیز های حرارتی  DSC  انجام  دهد .

در رابطه با آنالیز DSC موارد زیر بررسی و تعیین می گردد :

1- انجام تست های آنالیز حرارتی
2-تعیین نقطه ذوب نمونه (Tm)
3-تعیین آنتالپی نمونه (H∆)
4-تعیین نقطه انتقال شیشه (Tg)
5-انجام تست (OIT)
6-تعیین درصد پلی اتیلن موجود در کامپاند PE و PP
7-تعیین جنس نمونه مجهول
8-استفاده از ترازوی سه صفر برای وزن کردن نمونه

ضمنا تمامی مبالغ دریافت شده از آزمایشگاه نیرومند پلیمر پارس به حساب موسسه خیریه محک واریز می گردد.