پژوهش

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

پلاستیک های مهندسی و تقویت شده

شرکت نیرومند پلیمرپارس متشکل از کادر مهندسی مجرب سالهاست به عنوان تولید کننده پلاستیک های مهندسی و تقویت شده سهم بزرگی از بازار پلیمر را به خود اختصاص داده است .