نمایشگاه استان مازندران

نمایشگاه استان مازندران

 

حضور شرکت نیرومند پلیمر پارس به همراه مهمترین برندهای قطعات و مجموعه های خودرو ،  درنمایشگاه استان مازندران 2 الی 5 خردادماه 1396 محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي استان مازندران