خدمات مهندسی

خدمات مهندسی

با کارکنان ماهر در بخش R & D، نیرومند پلیمر concultancy مهندسی فراهم می کند به مشتریان، از جمله مهندسی معکوس، طراحی آزمون و طرح های مواد، با استفاده از هنر ترکیب