دانستنی های علمی

SWOT

SWOT

SWOT - یک ماتریس SWOT، چارچوبی است برای تجزیه و تحلیل نقاط قوت و نقاط ضعف، و همچنین فرصت‌ها و تهدید‌